Zespoły weselne, wodzireje i oprawa muzyczna
Szukaj zespołu, wodzireja, DJ'a:

Regulamin współpracy


REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z SERWISEM 
www.muzyka-wesele.pl

Definicje:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚDE) za pomocą Serwisu przez Wydawcę na rzecz osób zajmujących się oprawą muzyczną wesel (dalej jako: „Muzyk ”). Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 UŚDE.
   
 2. W przypadku Fotografów, którzy zarejestrowali się w Serwisie od dnia 04.09.2018r. Regulamin stanowi całość stosunków umownych pomiędzy Muzykiem
  a Wydawcą dotyczących świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W stosunku do Muzyków, którzy podpisywali z Wydawcą umowy oraz akceptowali regulamin obowiązujący do dnia 04.09.2018r. niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy wydany w zobowiązaniu ciągłym, o którym mowa art. 3841 kodeksu cywilnego i obowiązuje w stosunkach pomiędzy stronami o ile Muzyk nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
   
 3. Usługa świadczona jest przez Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska spółka cywilna, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472115090 (dalej jako: „Wydawca”).

§2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług reklamowych przez Wydawcę na stronie internetowej Serwisu.
   
 2. W ramach świadczonych usług Wydawca na stronie internetowej Serwisu zamieszcza informacje o Muzyku: portfolio Muzyka, opis usług oraz jego ofertę tj. informacje podane przez Muzyka zgodnie z § 4 ust. 6 lit. b) i c). Obok ww. informacji Wydawca umieszcza interaktywny formularz kontaktowy umożliwiający złożenie Poleceń przez Parę Młodą. W ofercie oraz opisie Muzyk nie może podawać swoich danych kontaktowych ani też danych kontaktowych osób trzecich takich jak: e-mail, telefon, adres www, nazwisko, nazwa firmy itp.
   
 3. Kotwica Każdorazowe złożenie Polecenia przez Parę Młodą powoduje wysłanie tej informacji do Muzyka i Wydawcy oraz wysłanie danych kontaktowych Muzyków do Pary Młodej.
   
 4. Muzyk zobowiązuje się skontaktować niezwłocznie z każdą Parą Młodą, która wypełni formularz, przy czym dołoży wszelkich starań, by odbyło się to w ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza.

§ 3
Prawa autorskie, prawa do wizerunku, zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. Muzyk oświadcza, iż w stosunku do zdjęć, filmów oraz plików MP3 wgranych do Serwisu za pomocą panelu Muzyka, przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa do rozpowszechnienia wizerunków osób uwidocznionych na zdjęciach oraz, w przypadku w którym wizerunki tych osób pozwalają na ich pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, prawo do przetwarzania ich danych osobowych w celach świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Ponadto Muzyk oświadcza, że wygrywane do Serwisu zarówno zdjęcia jak i filmy nie naruszą żadnych innych praw osób trzecich w tym dóbr osobistych.
   
 2. W stosunku do zdjęć i filmów wgranych do Serwisu za pomocą panelu Muzyka, Muzyk udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: udostępnienie utworów (zdjęć, filmów oraz plików MP3) na stronie internetowej Serwisu w celu świadczenia przez Wydawcę usług, o których mowa w Regulaminie. Licencja zostaje udzielna na czas nieokreślony, wypowiedzenie odpowiednio: Regulaminu lub Umowy skutkuje wypowiedzeniem niniejszej licencji w terminach określonych w § 10 za wątkiem sytuacji, w której wypowiedzenie umowy przez Wydawcę następuje bez zachowania terminu wypowiedzenia.
   
 3. Muzyk obowiązuje zakaz umieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści (w formie zdjęć lub opisów) naruszających obowiązujące przepisy prawa.

§ 4
Początek współpracy

 1. Rejestracja danych w serwisie następuje poprzez panel – czyli specjalną stronę internetową, do której Muzyk ma dostęp po podaniu hasła. Login Muzyka to jego adres e-mail.
   
 2. Muzyk otrzymuje hasło po pierwszej wstępnej rejestracji. W przypadku, kiedy Muzyk zapomni hasła może skorzystać z funkcji „Przypomnienia hasła” dostępnej na stronie głównej serwisu.
   
 3. Hasło i dostęp do panelu są przeznaczone tylko dla Muzyka. Muzyk nie powinien udostępniać hasła do panelu osobom trzecim.
   
 4. W panelu administracyjnym znajduje się do skopiowania unikatowy link dla Muzyka, dzięki któremu bez wpisywania danych Muzyk loguje się do panelu administracyjnego.
   
 5. Jeden Muzyk może założyć tylko jedno konto na portalu. Niedopuszczalne jest, aby Muzyk posiadał kilka ofert w serwisie.
   
 6. Obowiązkiem Muzyka jest wykonanie następujących czynności
  - Uzupełnienie zakładki – Edycja danych ogólnych,
  - Uzupełnienie zakładki – edycja danych opisowych,
  - Uzupełnienie galerii z filmami oraz zdjęciami,
   
 7. W przypadku niejasności co do sposobu uzupełnienia danych należy skontaktować się z redakcją serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo doboru i publikacji wybranych informacji podanych przez Muzyka.
   
 8. W danych opisowych jak i na zdjęciach Muzyk nie może podawać danych kontaktowych swoich ani osób trzecich (nazwiska, telefonów, adresu, loga, e-mail, adresu strony www, nazwy firmy, numerów komunikatorów itd.) Muzyk wyraża zgodę na publikację swoich zdjęć i filmów w portalu www.muzyka-wesele.pl bez podpisu.
   
 9. Muzyk musi przesłać poprzez panel przynajmniej 3 a maksymalnie 12 zdjęć i filmów własnego autorstwa. Zdjęcia i filmy powinny być przykładem oprawy muzycznej i prezentować umiejętności Muzyka.
   
 10. Panel przyjmuje zdjęcia i filmy spełniające wymogi techniczne (Pojedyncze zdjęcie nie powinno przekraczać 4 MB. Rozszerzenie plików: JPG, JPEG i PNG Filmy mogą być wgrywane w formacie avi, mpg, mpeg, wmv, asf, mp4, 3gp. Maksymalna wielkość pliku to 256 MB. ) – w przypadku problemów technicznych, zdjęcia oraz filmy można przesłać mailem na adres redakcji serwisu.
   
 11. Umieszczane w Serwisie dane oraz zdjęcia można później zmieniać oraz uzupełniać.
   
 12. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy, a także inne dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

§ 5
Edycja informacji

 1. Po rozpoczęciu współpracy oraz w trakcie publikacji oferty na stronie serwisu, Muzyk może w każdej chwili edytować swoją ofertę. Możliwość edycji dotyczy zarówno samej treści prezentowanej oferty, jak również zdjęć zamieszczonych w galerii.
   
 2. Zdjęcia, filmy oraz pliki MP3 prezentowane w ofercie Muzyka muszą spełniać określone wymogi techniczne podane na stronie: Pojedyncze zdjęcie nie powinno przekraczać 4 MB. Rozszerzenie plików: JPG, JPEG i PNG Filmy mogą być wgrywane w formacie avi, mpg, mpeg, wmv, asf, mp4, 3gp. Maksymalna wielkość pliku to 256 MB.
   
 3. Muzyk prezentuje cennik swojej oferty standardowej (która, w stosunku do treści, jest jednakowa dla wszystkich współpracujących Muzyków) w celu umożliwienia Parom Młodym szybkiego porównania cen. Dodatkowo każdy Muzyk ma możliwość dodania ofert niestandardowych z uwzględnieniem własnych cen oraz treści oferty. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany cen zarówno w ofercie standardowej jak i niestandardowej.
   
 4. Dla relacji usługi odnoszącej się do konkretnej oferty prezentowanej przez Muzyka w dniu skierowania przez Parę Młodą Polecenia, obowiązuje cennik z dnia przesłania przez Parę Młodą Polecenia.
   
 5. Po uzupełnieniu całego profilu Muzyk współpracujący z serwisem ma możliwość udostępniania wolnych terminów w swoim kalendarzu, w zakładce „edycja terminów”. Aktywowanie takiej funkcji pozwala na uniknięcie zapytań za strony Par Młodych dotyczących tylko wolnego terminu w dniu ich ślubu oraz poprawę pozycji przy wyszukiwaniu Muzyka przez Pary Młode, które określiły termin ślubu.

§ 6
Polecenia - zbieranie, kontakt

 1. Para Młoda wysyłając Polecenie wypełnia formularz kontaktowy dostępny w ofercie każdego Muzyka. Polecenie to trafia w formie wiadomości mailowej zarówno do Muzyka jak i do redakcji serwisu.
   
 2. Muzyk ma obowiązek skontaktowania się z Parą Młodą w przeciągu 24 godzin od otrzymania polecenia. Jeżeli kontakt w tym czasie jest niemożliwy (np. urlop, wyjazd itp.) Muzyk powinien umieścić w widoczny sposób taką informację w swojej ofercie.
   
 3. Muzyk nie może przekazać danych osobowych Pary Młodej osobom trzecim bez zgody ww. osób.
   
 4. W przypadku, kiedy Muzyk nie będzie mógł wykonać usługi dla Pary Młodej może przesłać jej unikatowego linka polecającego innych Muzyków, który jest dostępny do pobrania w panelu administracyjnym Muzyka. Dotyczy to także innych poleceń otrzymanych spoza portalu.
   
 5. W przypadku kiedy Muzyk prześle linka polecającego do Pary Młodej i dzięki temu inny Muzyk zrealizuje Polecenie, to Muzyk polecający otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50zł brutto. Historia Poleceń jest widoczna w panelu administracyjnym.
   
 6. Kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej Muzyk może otrzymać przelewem (żądanie to należy zgłosić do Wydawcy, warunkiem wykonania przelewu jest wystawienie przez Muzyka faktury VAT na kwotę wskazaną w ust. 5 powyżej), Muzyk może również potrącić ww. kwotę od następnej Faktury VAT wystawionej w portalu za zrealizowane Polecenie.
   
 7. W przypadku otrzymania Poleceń, które w treści nie zawierają konkretnych informacji od Pary Młodej (np. reklama, propozycje współpracy lub spam) należy skontaktować się z Wydawcą w celu usunięcia takiego Polecenia. Jeżeli Polecenie zostanie usunięte wówczas nie będzie ono wliczane do statystyk Muzyka prezentowanych w jego ofercie.

§ 7
Oznaczenie poleceń, rozliczenie, płatności

 1. Muzyk współpracujący z serwisem ma obowiązek oznaczenia Poleceń, które otrzymuje od Pary Młodej. Każde Polecenie należy oznaczyć w swoim panelu w zakładce „Twoje polecenia”, jako zrealizowane bądź niezrealizowane. Muzyk powinien oznaczyć takie polecenia w ciągu 7 dni od daty ślubu / wesela podanej przez Parę Młodą w zapytaniu wysłanym ze strony www.muzyka-wesele.pl.
   
 2. Wydawca serwisu wysyła przypomnienia mailowe o konieczności oznaczenia poleceń.
   
 3. Natychmiast po oznaczeniu Polecenia jako zrealizowane zostanie wystawiona faktura VAT, którą Muzyk otrzymuje mailem. Fakturę można także pobrać w panelu administracyjnym. Termin płatności faktury VAT mija po 7 dniach od daty jej wystawienia. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe firmy Grupa Portali Weselnych P. Strykowski, M. Strykowska s.c., Pekao o/BB 62 1240 1170 1111 0010 2951 9348. Muzyk ma możliwość zapłaty za fakturę VAT w formie przelewu lub za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl.
   
 4. Wartość faktury VAT za zrealizowane polecenie wynosi 150 zł brutto za jedno zrealizowane polecenie.
   
 5. Osoby zarejestrowane w portalu www.muzyka-wesele.pl po dniu 21.11.2011, domyślnie otrzymują oryginał dokumentu płatności drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
   
 6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wydawca wysyła przypomnienie w formie wiadomości e-mail z prośbą o uregulowanie należności. Jeżeli mimo to należność nie wpłynie na konto, ponowny kontakt (telefoniczny) przypomina o zapłacie należności. Wydawca serwisu ma prawo do zawieszenia oferty Muzyka (usunięcia ze strony) do czasu uregulowania należności.
   
 7. W sytuacji nie dotrzymania terminu płatności Wydawca ma prawo do rozwiązania umowy z Muzykiem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
   
 8. Usługę świadczoną przez Wydawcę uznaje się za wykonaną w momencie, kiedy Muzyk lub Para Młoda potwierdzi wykonanie usługi i Muzyk opłaci stosowną prowizję.
   
 9. Wydawca ma prawo do weryfikacji poleceń oznaczonych przez Muzyka jako „niezrealizowane” lub nieoznaczonych przez Muzyka. W tym celu Wydawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Pary Młodej z prośbą o dostarczenie informacji o fakcie realizacji polecenia.
   
 10. Jeżeli Muzyk nie oznaczył danego Polecenia jako „zrealizowane” a Para Młoda potwierdzi realizację polecenia przez Muzyka, z którym nawiązała kontakt poprzez portal www.muzyka-wesele.pl. Muzyk ma obowiązek rozliczenia się z Wydawcą za to Polecenie, a Wydawca ma prawo wystawić fakturę VAT za wykonaną usługę.
   
 11. Ust. 10 powyżej stosuje się w przypadku, kiedy Muzyk nie wykonana bezpośrednio usługi dla Pary Młodej, z którą kontakt nastąpił przez portal www.muzyka-wesele.pl, ale skontaktuje Parę Młodą z osobą/firmą trzecią, która tą usługę wykona.
   
 12. Jeżeli nawet pierwszy kontakt Pary Młodej nastąpi wcześniej niż poprzez portal www.muzyk-wesele.pl, a Para Młoda wysłała Polecenie, to uznaje się, że na moment pierwszego kontaktu Para Młoda nie podjęła jeszcze decyzji i jeżeli doszło do wykonania oprawy muzycznej przez Muzyka to Muzyk jest zobowiązany do wniesienia opłaty prowizyjnej.

§ 8
Opinie, komentarze

 1. Muzyk może otrzymać komentarz za wykonaną usługę od Pary Młodej, która skontaktowała się z nim poprzez serwis www.muzyka-wesele.pl.
   
 2. Wydawca zachęca do proponowania Parom Młodym umieszczanie komentarzy, które znacząco wpływają na wizerunek Muzyka w serwisie


§ 9
Wyróżnienia Muzyków, reklama, kolejność prezentacji

 1. O kolejności wyświetlania oferty Muzyka na stronie serwisu decydują punkty lojalnościowe. Punkty są przyznawane lub odejmowane według następującego wzoru:

  - Każdy miesiąc współpracy Muzyka z serwisem +5 pkt.
  - Każde polecenie oznaczone jako zrealizowane oznaczone później niż 60 dni przed datą ślubu (faktura VAT) +25 pkt.
  - Każde polecenie oznaczone jako zrealizowane oznaczone nie później niż 60 dni przed datą ślubu (faktura VAT) +50 pkt.
  - Każdy komentarz od pary młodej, która kontaktowała się z muzykiem poprzez serwis i której polecenie zostało zrealizowane +5 pkt.
  - Dodanie linku do serwisu www.muzyka-wesele.pl na własnej stronie związanej z muzyką +150 pkt. (jednorazowo).
  - Dodanie dwóch wybranych linków własnych stronach (max. dwóch) związanych z muzyką do serwisu , www.fotograf-wesele.pl, www.filmy-wesele.pl, www.auta-wesele.pl, www.lokale-wesele.pl, www.wesele.com.pl. +50 pkt. (jednorazowo za każdy serwis).

  - Spóźnienie o 7 dni z oznaczeniem poleceń -5 pkt.
  - Spóźnienie o 14 dni z oznaczeniem poleceń -20 pkt.
  - Spóźnienie o 7 dni z płatnością za fakturę proforma -5 pkt.
  - Spóźnienie o 14 dni z płatnością za fakturę proforma -20 pkt.
 2. Raz w roku przeliczane są wszystkie polecenia przesłane do Muzyków. Na podstawie tej analizy Muzycy otrzymują punkty bonusowe na okres jednego roku:

  -1 500 punktów lojalnościowych, jeżeli % realizacji jest wyższy niż 15%
  -1 000 punktów lojalnościowych dla Muzyków, którzy zrealizowali jakikolwiek ślub w ostatnim roku, przy czym % realizacji jest większy niż 8%.
  - 500 punktów lojalnościowych dla Muzyków, którzy posiadają konto w serwisie nie dłużej niż 24 miesiące, a otrzymali 5 lub mniej poleceń oraz nie dotyczą ich dwa powyższe warunki.

  Procent realizacji to stosunek poleceń zrealizowanych w danym roku lub w przeciągu ostatnich dwóch lat (pod uwagę brany jest korzystniejszy dla Muzyka wynik) do wszystkich poleceń, których data ślubu przypada na dany rok / dane dwa lata. Polecenia, które przypadają na tą samą datę ślubu zliczane są jako jedno polecenie.

 3. Serwis www.muzyka-wesele.pl jest serwisem reklamowym dla Muzyków z nim współpracujących, w związku z tym nie ma możliwości wykupienia dodatkowej reklamy na stronie głównej. Reklama płatna dotyczy firm nie związanych bezpośrednio z oprawą muzyczną wesel i nie stanowiącą bezpośredniej konkurencji dla serwisu.
 4. Po wyborze w wyszukiwarce konkretnego miasta najpierw wyświetlają się oferty Muzyków, którzy obsługują dane miasto w kolejności według liczby pkt. lojalnościowych. Na dalszych miejscach znajdują się oferty Muzyków, nieposiadający punktów lojalnościowych którzy również realizują usługi w wyszukanym mieście (jednym z min. 10 wymienionych w ofercie).

 5. Wydawca serwisu według uznania wybiera najlepsze zdjęcia spośród wszystkich nadesłanych przez Muzyków. Zdjęcia zostają umieszczone na stronie głównej. Kolejność ich wyświetlania jest losowa.

§ 10
Zakończenie współpracy

 1. Muzyk ma możliwość rezygnacji ze współpracy z serwisem na etapie uzupełniania swojego profilu. W tym celu Muzyk powinien przesłać rezygnację wysyłając mail na adres wydawca@muzyka-wesele.pl
   
 2. Muzyk ma prawo do wypowiedzenia umowy (dotyczy Muzyków, którzy zawierali pisemną umowę z Wydawcą) lub Regulaminu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
   
 3. W sytuacji zakończenia współpracy z Wydawcą, oferta Muzyka zostaje usunięta ze strony Serwisu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust 4 poniżej. Wszystkie polecenia, jakie Muzyk otrzymał do czasu wygaśnięcia oferty, niezależnie od tego czy ich realizacja nastąpiła po zakończeniu współpracy powinny być uregulowane na korzyść serwisu tzn. Muzyk ma obowiązek rozliczenia się w sposób uregulowany w §7
   
 4. Wydawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z Muzykiem, nie uwzględniając 14 dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

  - Muzyk zalega z opłatami na rzecz serwisu;
  - Muzyk otrzymuje negatywne komentarze dotyczące jakości świadczonych przez niego usług od Par Młodych, które skontaktowały się z nim poprzez serwis;
  - Muzyk nie odpowiada na polecenia przesyłane przez Pary Młode za pośrednictwem serwisu;
  - Muzyk narusza istotne postanowienia umowy, a także narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. zamieszcza opisy lub zdjęcia naruszające prawa osób trzecich, zamieszcza zdjęcia, których nie jest autorem bądź w stosunku do których nie przysługują mu prawa do upubliczniania wizerunku);
  - Muzyk zamieszcza dane kontaktowe, swoje lub osób trzecich, w treści swojej oferty oraz na zdjęciach;
  - W przypadku, w którym z informacji pozyskanych od Pary Młodej przez Reklamobiorcę, wynika iż Muzyk wykonał usługę, przy czym Muzyk nie powiadomił Reklamobiorcy o fakcie wykonania usługi;
  - W przypadku nieterminowego lub nierzetelnego potwierdzania wykonania usługi dla Pary Młodej przez Muzyka.


§ 11
Dane osobowe

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Muzyka określa Polityka Prywatności.
   
 2. W zakresie realizacji Usług opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu, Strony, każda w zakresie własnych usług świadczonych dla Pary Młodej, są niezależnymi administratorami danych osobowych Pary Młodej. Muzyk jest w pełni odpowiedzialny za realizację własnych obowiązków administratora danych osobowych w tym za realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.
   
 3. Muzyk ponosi wobec Wydawcy odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą Wydawca poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Muzyka, w tym lecz nie wyłączenie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania względem Pary Młodej obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
   
 4. Wydawca serwisu nie udostępnia danych osobowych Muzyka osobom trzecim. Wszelkie informacje na temat adresu, telefonu itp. są do wglądu tylko dla pracowników serwisu, Par Młodych oraz wskazanych w Polityce Prywatności podmiotów, którym dane powierzenie są do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO.
   
 5. W związku z faktem, iż w ramach usług realizowanych przez Wydawcę, Muzyk wgrywa do Serwisu zdjęcia i tym samym udostępnia wizerunki uwidocznionych tam osób, Muzyk oświadcza iż jest administratorem danych osobowych tych osób w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO. W związku z powyższym Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania, o treści wskazanej w ust. 6-10 poniżej.
   
 6. Strony ustalają, iż o celu i sposobie wykorzystania danych, o których mowa w ust. 5 powyżej decyduje wyłącznie Muzyk.
   
 7. Wydawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć takie środki zabezpieczające dane jakie wymagają przepisy prawa.
   
 8. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres obowiązywania niniejszego Regulaminu.
   
 9. Wydawca w związku z powierzeniem przetwarzania danych zobowiązany będzie w szczególności do:

  - przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usług , o których mowa w § 2 Regulaminu oraz na inne udokumentowane polecenie Muzyka jako administratora danych osobowych;
  - zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  - podejmowania wszelkich środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  - do wspomagania Muzyka jako administratora w zakresie odpowiadania na żądania użytkowników dotyczące przetwarzania ich danych;
  - uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Muzykowi jako administratorowi danych osobowych w realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania do właściwych organów naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania użytkowników o naruszeniu tej ochrony, oraz w pozostałym zakresie wymaganym przez prawo;
  - po zakończeniu świadczenia usług opisanych Umową, zależnie od decyzji Muzyka - usunięcia lub zwrotu danych, do których ma dostęp;
  - udostępnienia Muzykowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa;
  - wykonywania innych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, które są przewidziane przez prawo lub tę Umowę;
   
 10. Wydawca niezwłocznie powiadomi Muzyka o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe.

§ 12
Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Muzyka poprzez zgłaszanie tego Wydawcy na adres e-mail: wydawca@muzyka-wesele.pl.
   
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  - oznaczenie Muzyka;
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
   
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
   
 4. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca powiadomi Muzyka za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej..

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2018 r.
   
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszego regulaminu a warunkami współpracy indywidualnie i pisemnie uzgodnionymi między serwisem a Muzykiem, stosuje się warunki indywidualnie uzgodnione.
Wykonanie: DigiHex Systems